ON TODAY’S HIGH SCHOOL SPORTS CALENDAR (05/13/2024)

(OLNEY/NEWTON) On the High School Sports Calendar for today (5/13/24) :

VARSITY SOFTBALL : Effingham at Olney

VARSITY BASEBALL : Altamont at Newton

JV SOFTBALL : Effingham at Olney